قیمت نبشی:

شرکت آهن گستر بارمان در راستای تامین انواع نیاز های فولادی مشتریان ، این بار قیمت های انواع نبشی کارخانه های تولید کننده این مقطع فلزی در اختیار شما قرار گرفته تا با اطمینان خاطر مقایسه کرده و برای خرید نبشی از کارخانه مورد نظر خود ، از شرکت آهن گستر بارمان مشاوره دریافت کرده و خرید نمایید.

نبشی چیست ؟

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه های متفاوت استفاده می شود. این مقطح یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی،ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد.

علاوه بر این می توان از نبشی به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های دیگر استفاده نمود.نبشی را در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال “L” نشان می دهند واگر بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال را درج می کنند به عنوان مثال L200 یعنی نبشیهای بال مساوی با اندازه بال ۲۰۰ میلیمتر و اگر بال ها نامساوی باشند سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم درج می شود مثل L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن ۲۰۰ میلیمتر و یک بال آن ۱۰۰ میلیمتر است.

قیمت نبشی

قیمت نبشی ذوب آهن اصفهان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ طول ۶ متری ذوب آهن اصفهان ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ طول ۱۲ متری ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی آریان فولاد

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۳۰*۱۳۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۴*۱۴۰*۱۴۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۱۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۵*۱۵۰*۱۵۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۱۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۶*۱۶۰*۱۶۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۱۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۴۰*۴۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ طول ۱۲ متری نورد آریان فولاد ۱۲ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ طول ۶ متری نورد آریان فولاد ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی نورد فولاد تهران

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۵۰*۵۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۶۰*۶۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۷۰*۷۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۷۰*۷۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۷۰*۷۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۷۰*۷۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۸۰*۸۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ نورد فولاد تهران ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فایکو

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۱۲ متری فایکو ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۶ متری فایکو ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد شاهین بناب

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد سپهر ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی مجتمع فولاد البرز غرب

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۶ متری فولاد البرز غرب ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ طول ۱۲ متری فولاد البرز غرب ۱۲ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ طول ۶ متری فولاد البرز غرب ۶ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ طول ۶ متری فولاد البرز غرب ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی صنایع آذر امین تیکمه داش

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آذر فولاد امین ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آذر فولاد امین ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ آذر فولاد امین ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آذر فولاد امین ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد ناب تبریز

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری فولاد ناب تبریز ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری فولاد ناب تبریز ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز ۱۲ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی صنعت پروفیل ماهان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ پروفیل صنعت ماهان ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ پروفیل صنعت ماهان ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی کارخانه فولاد اشتهارد

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد اشتهارد ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۲*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۲*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۲*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۲*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی نورد زنجان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۴*۴۰*۴۰ نورد یاوران زنجان ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ نورد یاوران زنجان ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ نورد یاوران زنجان ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ نورد یاوران زنجان ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ نورد یاوران زنجان ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی کارخانه شکفته

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته مشهد ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته مشهد ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۴۰*۴۰ شکفته مشهد ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته مشهد ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ شکفته مشهد ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته مشهد ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ شکفته مشهد ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته مشهد ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۸۰*۸۰ شکفته مشهد ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته مشهد ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی کارخانه نصر آذربایجان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۷۰*۷۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۸۰*۸۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۷۰*۷۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد نصر آذربایجان ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد مهر سهند

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد مهر سهند ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد الماس یزد

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰*۱۰ الماس یزد ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ الماس یزد ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی آونگان نوید مرکزی

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۲۰۰*۱۰*۱۰۰ آونگان نوید مرکزی ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲۰۰۰*۸*۱۰۰ آونگان نوید مرکزی ۱۲ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۱۰*۱۰۰ آونگان نوید مرکزی ۶ متری ۱۰ ۳SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۱۲*۱۲۰ آونگان نوید مرکزی ۶ متری ۱۲ ۳SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد المهدی

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰۰*۱۰۰*۱۰ فولاد المهدی ۶ متری ۱۰ ۳SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی سپاهان اصفهان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد اصفهان سپاهان ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ فولاد اصفهان سپاهان ۶ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۲*۱۴۰*۱۴۰ فولاد اصفهان سپاهان ۶ متری ۱۲ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد اصفهان سپاهان ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی آذر نبش تبریز

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۳*۵۰*۵۰ آذر نبش تبریز ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آذر نبش تبریز ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آذر نبش تبریز ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی ظهوریان مشهد

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ظهوریان مشهد ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد ظهوریان مشهد ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد ظهوریان مشهد ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد ظهوریان مشهد ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد ظهوریان مشهد ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد ظهوریان مشهد ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد نستا

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۲٫۵*۳۰*۳۰ فولاد نستا ۶ متری ۲٫۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۲٫۵*۴۰*۴۰ فولاد نستا ۶ متری ۲٫۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد نستا ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد نستا ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد نستا ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد نستا ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد نستا ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد کبکان

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۲٫۵*۳۰*۳۰ صنایع فولاد کبکان ۶ متری ۲٫۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۳*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کبکان ۶ متری ۳ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کبکان ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی نورد لاهور

نام محصول حالت ضخامت (MM) استاندارد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۱۲ متری پارت نورد لاهور ۱۲ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۱۰ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۵۰*۵۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۴*۶۰*۶۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۴ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۵۰*۵۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۵*۶۰*۶۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۵ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۶*۶۰*۶۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۶ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۷*۸۰*۸۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۷ ۵SP کارخانه تماس بگیرید نامشخص
نبشی ۸*۸۰*۸۰ طول ۶ متری پارت نورد لاهور ۶ متری ۸ ۵SP کارخانه تماس بگیرید  نامشخص